Anunt angajare

S.C. GOSPODARIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

Angajează gropar:

Cerințe:

– cazier fiscal

– disponibilitate la program prelungit și în weekend

– conduită morală adecvată la locul de muncă

Detalii pentru post la Cimitirul Eternitatea, str. Poetului, nr. 1

Persoana de contact DINA AUGUSTIN ARON la numărul 0726310776 între orele 08:00-15:00

 

Anunt Angajare

„ S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A., cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr.FN, organizează selecţie de dosare pentru angajarea unei persoane în funcția de expert achiziții.
Dosarele se vor depune la registratura de la sediul S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. până la data de 24.03.2017, între orele 8,00 – 13,00.
Condiţii:
        cetăţenie română, domiciliul în Romania,
        experienţă în activitatea de achiziții publice,
        studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă,
        vechime în specialitate de minim 1-3 ani,
Se vor depune copii ale următoarelor acte: 
– CI; 
– CV format european;
– documente care atestă nivelul studiilor;
– documente care atestă efectuarea calificării/ specializării în achiziții publice; 
– copie carnet de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, adeverinţe de vechime în muncă, meserie şi/ sau în specialitatea studiilor; 
– cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere; 
– declaraţie pe proprie răspundere care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de selecţie, precum şi de a se putea verifica informaţiile furnizate.
Informaţii suplimentare se pot obține la sediul societăţii din Arad, B-dul I. Maniu, FN, (lângă clădirea SC Recons SA Arad, sau sediul fostei SC Salubritate SA.”

Anunt Licitatie Publica Octombrie

             ANUNȚ  LICITAȚIE  PUBLICĂ 

S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A., cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu, f.n., jud. Arad, date contact:tel/fax: 0257-270352/0257-270502,

e-mail:gospodărirea_com_ar@yahoo.ro;

organizează  în data de  20.10.2016, ora 12:00,  licitație publică cu reducere, pentru vânzarea imobilului situat în municipiul Arad, str. Calea Timisorii, nr. 61,  evidenţiat în CF nr. 302244, nr. top 1037-1041/1 Arad.

Imobilul mai sus mentionat este compus din: clădire având suprafața construită de 288 mp si suprafata utila de 233.07 mp și terenul aferent acesteia cu suprafaţa de 1300 mp. Imobilul se află în proprietatea SC Gospodarirea Comunala S.A., nu este revendicat şi nu face obiectul unor litigii.

Licitația se organizează la sediul SC Gospodarirea Comunală Arad S.A. din Arad, Bulevardul Iuliu Maniu F.N.

Preţul de pornire al imobilului la licitaţia cu reducere este de 85.860 euro, fără TVA, pasul de licitare  este stabilit la 1000 euro. Cota de T.V.A. este de 20% asupra preţului de adjudecare în conformitate cu prevederile Legii Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Participanţii la licitaţie vor depune garanţia de participare la licitaţie în valoare de 5% din pretul de pornire al imobilului la  licitația cu reducere, fără TVA, respectiv suma de 4.293 euro, echivalentul în lei la data consemnării.

Garanţia se depune în contul SC Gospodarirea Comunala Arad S.A.  RO28BRDE020SV02213990200, deschis la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., Sucursala ARAD cu specificaţia la obiectul plăţii – garanţie de participare la licitaţia pentru vânzare imobil situat în Arad, str. Calea Timisorii, nr. 61.

Termenul limită pentru inscrierea la licitatie si predarea documentelor este data de 20.10.2016, ora 09:00, înscrierile se fac la sediul SC Gospodarirea Comunala Arad S.A.

Caietul de sarcini, instrucțunile de desfășurare a licitației și formularele pentru  înscriere, se pot  achiziționa contra cost, la valoarea de 50 lei, de la sediul societății comerciale din Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N.

Imobilul poate fi vizitat în zilele de 11.10.2016 și 18.10.2016, în intervalul orar :09,00-11,00. Persoanele interesate se vor înscrie  la numărul de telefon: 0257-270352.

Cei interesaţi în cumpărarea bunului sunt invitaţi să prezinte, până cel mai târziu în data de  20.10.2016, ora 09:00, într-un plic închis,următoarele: oferta de cumpărare, dovada plăţii garanției de participare , reprezentând 5% din preţul de pornire a licitaţiei, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate, dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.