ANUNȚUL PRIVIND SELECȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ANUNȚUL PRIVIND SELECȚIA

MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

 

 

 1. Pot candida pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, persoanele care îndeplinesc următoarele condiții :

 

Condiții generale :

 • Experiența în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile în domeniul de activitate al societății comerciale
 • are cetațenie română cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitatea deplină de exercițiu
 • îndeplinește condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor funcției

 

Condiții speciale :

–  studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

–  vechime în specialitate de minim 1 ani

–  competențe manageriale, tehnice și personale

– nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 1. Criteriile de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație :

 

 • numirea și înlocuirea membrilor consiliului de administrație se face exclusiv de către adunarea generală a acționarilor,
 • membrii consiliului de administrație vor fi desemnați de către adunarea generală a acționarilor, la propunerea acționarilor,
 • propunerile vor fi făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie de specialitate în recrutarea resurselor umane,
 • propunerile de candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație  vor fi supuse votului acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor,
 • membrii consiliului de administrație vor deveni acele persoane, propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație, care cumulează cele mai multe voturi acordate din partea acționarilor,
 • în dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate,
 • fiecare acțiune deținută, dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor,
 • persoanele care au obținut cele mai multe voturi în cadrul adunării generale a acționarilor vor forma consiliul de administrație.

Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experienta în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității  publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Nu fac parte din mai mult de 5 consilii de administrație ale regiilor autonome sau societăților comerciale.

 

 

 1. Candidații pentru funcțiile de membri în consiliul de administrație trebuie să îndeplinească condițiile impuse la pct. 1, mai sus mentionat.

În acest sens candidații pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație,  vor depune până la data de 28.04.2015, ora 12,00, la registratura societății S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., cu sediul în Arad, Bdul Iuliu Maniu, FN, jud. Arad, următoarele acte :

 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 • copiile documentelor din care să ateste nivelul studiilor și ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitate a studiilor
 • cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională (modelul declarației este atașat),
 • curriculum vitae (format european),
 • declarație pe proprie răspundere care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecție, precum și de a se putea verifica informațiile furnizate (modelul declaraţiei este atașat).

 

COMISIA DE SPECIALITATE IN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE  

– Olteanu Liliana – Inspector resurse umane   __________

– Lucea Adina Olguţa – Șef birou contabilitate  ______________

– Obşitoş Ana – Inspector SSM ____________

 

 

DECLARAŢIE pe propria răspundere

 

 

Subsemnatul/Subsemnata…………………………………………, în calitate de participant(ă) la procedura de recrutare şi selecţie în vederea ocupătii unui post de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.,  declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de recrutare şi selecţie şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că:

 1. a) nu am fost condamnat(ă) printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune legată de conduita profesională;
 2. b) nu am făcut obiectul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărurie mincionasă, dare şi luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatării a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare.

Subsemnatul/Subsemnata, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg ca S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispun.

 

 

Data

Semnatura ………………….

 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

 

 

Subsemnatul/Subsemnata,____________________________________________, CNP_______________________________, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în vederea verificării informaţiilor furnizate în cadrul procedurii de selecţie şi recrutare în vederea ocupării unui post de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Gospodarirea Comunală Arad S.A.,  iar aceste date corespund realităţii.

Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004.

 

 

Data

Semnătura ………………….

 

 

Comments are closed.