Către: Redacţia cotidianului Jurnalul Arădean

Către:
Redacţia cotidianului Jurnalul Arădean

Vă rugăm să publicaţi în ediţia de Vineri 16.03.2018, Luni 19.03.2018 și Miercuri
21.03.2018 a ziarului, anunţul de mai jos:
„ S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A., cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu,
nr. FN, angajează șofer pentru Departamentul Câini Comunitari.
Acte necesare: copie CI, Cazier Judiciar, Permis de Conducere cat. B.
Cerințe post: statură atletică, conduită morală adecvată la locul de muncă, disponibilitate la
program prelungit și weekend.
– Posesor Permis de conducere cat. B minim 1 an,
– Manevrează armă neletală și tranchilizantele în conformitate cu legislația de domeniu
– Participă la ecarisaj, ridicări de câini.
Informaţii suplimentare se pot obține la sediul societății Bulevardul Iuliu Maniu, nr. FN,
Arad, persoana de contact Crețiu Filon, tel. 0724123778 între orele 08:00-15:00, sau pe
adresa de E-mail office@gcarad.ro..

Director general,
Ciul Tiberiu Nicolae

COMUNICAT Locurile neplătite din cimitire se pot inchiria altor doritori

 

COMUNICAT

Locurile neplătite din cimitire se pot inchiria altor doritori

 

                Conducerea SC. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A informează deținătorii locurilor  de înhumare aflate în cimitirele Eternitatea, Gai, Pomenirea și Mureșel, cărora le-au expirat concesiunea, să se prezinte de urgență la Serviciul Administrare Cimitire, cu sediul de pe str. Poetului  nr. 1 sau calea Bodrogului nr. 1 de luni până vineri, între orele 08:00-15:00, telefon 0257/272.117 sau 0257/281.161, în vederea preschimbării actelor de dare în folosință, actelor/contractelor de concesiune și achitării taxelor de închiriere  cimitire/locuri de veci .

În conformitate cu regulamentul privind organizarea și funcționarea cimitirelor, vă rugăm să vă prezentați la Administrația Cimitirelor pentru achitarea taxei și claificarea situației concesionării locului de veci .

În prezent sunt circa 35 000 de locuri din care 2922 locuri expirate cu contract, 2133 expirate de mai bine de 2 ani în Cimitirul Pomenirea, 35 locuri  în Cimitirul Mureșel, circa 45 000 de locuri din care 2928 locuri expirate cu contract în Cimitirul Eternitatea și 381 locuri expirate în Cimitirul Gai.

Plata se efectuează prezentând actul de identitate (original), contractul de concesiune (original) și ultima chitanță privind achitarea taxei. Persoanele care nu dețin ultima chitanță trebuie să prezinte o dovadă privind achitarea taxei obținută de la prestatorul de servicii din cadrul cimitirului respectiv.

Tarifele pentru achitarea taxei locurilor de veci sunt următoarele:

 

Nr.Crt. Tarife taxă pentru locuri de veci expirate/pt pensionari Tarif fără TVA TVA 19% Total Tarif cu TVA inclus
1. Taxa pentru 7 ani/loc 121,01 22,99 144
2. Taxa pentru 25 ani/loc 403,36 76,64 480
3. Taxă restanță/an 17,65 3,35 21

 

Nr.Crt. Tarife taxă pentru locuri de veci expirate/pt salariați Tarif fără TVA TVA 19% Total Tarif cu TVA inclus
1. Taxa pentru 7 ani/loc 176,47 33,53 210
2. Taxa pentru 25 ani/loc 524,37 99,63 624
3. Taxă restanță/an 26,05 4,95 31

 

Nr. Crt. Tarif taxă pentru loc nou de veci în Cimitirul Eternitatea Tarif fără TVA TVA 19% Total Tarif cu TVA inclus
1. Taxă pentru 7 ani/ loc 589,08 111,92 701
2. Taxă pentru 25 ani/loc 1613,45 306,55 1920

 

Nr. Crt. Tarif taxă pentru loc nou de veci în Cimitirul Pomenirea Tarif fără TVA TVA 19% Total Tarif cu TVA inclus
1. Taxă pentru 7 ani/ loc 194,12 36,88 231
2. Taxă pentru 25 ani/loc 589,08 111,92 701

 

În caz contrar, se vor aplica prevederile Legii nr.102/11.07.2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, care precizează la art. 19: «Administratorul cimitirului retrage dreptul de folosinţă a locurilor de înhumare şi îi înştiinţează în scris pe titularii dreptului de folosinţă în următoarele cazuri:
a) titularului i se atribuie un alt loc de înhumare;
b) părăsirea sau menţinerea în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a locurilor de înhumare şi a lucrărilor funerare, după o notificare prealabilă;
c) neplata taxelor în condiţiile prevăzute de contract».

Taxa de concesionarea a locurilor de veci se achită de către beneficiarii contractelor de concesiune a locurilor de veci la Serviciul Administrare Cimitire, din cadrul  Gospodăririi Comunale Arad.

Cu stima,

Conducerea societății GCA

Comunicat de presa

 

Comunicat de presă

Capturarea câinilor fără stăpân

 

GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A împreună cu Directia Generală Poliția Locală Arad, vor organiza în perioada următoare, o acțiune de amploare pentru capturarea  câinilor  fără  stăpân de pe domeniul public al municipiului  Arad.

Toţi proprietarii de animale sunt rugaţi să le supravegheze şi să se asigure că acestea nu sunt lăsate libere pe domeniul public.

De asemenea,rugăm toți cetățenii să ne trimită sesizările în timp util la numerele de tel:

Gospodărirea Comunală Arad SA: 0257/214211 sau 0752 022 227

Poliția Locală Arad  :   0257 939

Vă informăm că animalele capturate vor fi transportate la adăpostul public Arad din calea Bodrogului  FN. Adăpostul poate fi vizitat în zilele de luni până vineri, între orele 10.00 – 15.00, existând posibilitatea adopţiei animalelor capturate.

Revendicările pot fi făcute zilnic, între orele 8.00 – 16.00, în urma unei programări efectuate telefonic la numărul 0752 022 227.

 

 

Cu stima,

Conducerea societății GCA

Poliția Locală Arad

Anunt angajare

S.C. GOSPODARIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

Angajează gropar:

Cerințe:

– cazier fiscal

– disponibilitate la program prelungit și în weekend

– conduită morală adecvată la locul de muncă

Detalii pentru post la Cimitirul Eternitatea, str. Poetului, nr. 1

Persoana de contact DINA AUGUSTIN ARON la numărul 0726310776 între orele 08:00-15:00

 

Anunt Angajare

„ S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A., cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr.FN, organizează selecţie de dosare pentru angajarea unei persoane în funcția de expert achiziții.
Dosarele se vor depune la registratura de la sediul S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. până la data de 24.03.2017, între orele 8,00 – 13,00.
Condiţii:
        cetăţenie română, domiciliul în Romania,
        experienţă în activitatea de achiziții publice,
        studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă,
        vechime în specialitate de minim 1-3 ani,
Se vor depune copii ale următoarelor acte: 
– CI; 
– CV format european;
– documente care atestă nivelul studiilor;
– documente care atestă efectuarea calificării/ specializării în achiziții publice; 
– copie carnet de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, adeverinţe de vechime în muncă, meserie şi/ sau în specialitatea studiilor; 
– cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere; 
– declaraţie pe proprie răspundere care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de selecţie, precum şi de a se putea verifica informaţiile furnizate.
Informaţii suplimentare se pot obține la sediul societăţii din Arad, B-dul I. Maniu, FN, (lângă clădirea SC Recons SA Arad, sau sediul fostei SC Salubritate SA.”

Anunt Licitatie Publica Octombrie

             ANUNȚ  LICITAȚIE  PUBLICĂ 

S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A., cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu, f.n., jud. Arad, date contact:tel/fax: 0257-270352/0257-270502,

e-mail:gospodărirea_com_ar@yahoo.ro;

organizează  în data de  20.10.2016, ora 12:00,  licitație publică cu reducere, pentru vânzarea imobilului situat în municipiul Arad, str. Calea Timisorii, nr. 61,  evidenţiat în CF nr. 302244, nr. top 1037-1041/1 Arad.

Imobilul mai sus mentionat este compus din: clădire având suprafața construită de 288 mp si suprafata utila de 233.07 mp și terenul aferent acesteia cu suprafaţa de 1300 mp. Imobilul se află în proprietatea SC Gospodarirea Comunala S.A., nu este revendicat şi nu face obiectul unor litigii.

Licitația se organizează la sediul SC Gospodarirea Comunală Arad S.A. din Arad, Bulevardul Iuliu Maniu F.N.

Preţul de pornire al imobilului la licitaţia cu reducere este de 85.860 euro, fără TVA, pasul de licitare  este stabilit la 1000 euro. Cota de T.V.A. este de 20% asupra preţului de adjudecare în conformitate cu prevederile Legii Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Participanţii la licitaţie vor depune garanţia de participare la licitaţie în valoare de 5% din pretul de pornire al imobilului la  licitația cu reducere, fără TVA, respectiv suma de 4.293 euro, echivalentul în lei la data consemnării.

Garanţia se depune în contul SC Gospodarirea Comunala Arad S.A.  RO28BRDE020SV02213990200, deschis la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., Sucursala ARAD cu specificaţia la obiectul plăţii – garanţie de participare la licitaţia pentru vânzare imobil situat în Arad, str. Calea Timisorii, nr. 61.

Termenul limită pentru inscrierea la licitatie si predarea documentelor este data de 20.10.2016, ora 09:00, înscrierile se fac la sediul SC Gospodarirea Comunala Arad S.A.

Caietul de sarcini, instrucțunile de desfășurare a licitației și formularele pentru  înscriere, se pot  achiziționa contra cost, la valoarea de 50 lei, de la sediul societății comerciale din Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N.

Imobilul poate fi vizitat în zilele de 11.10.2016 și 18.10.2016, în intervalul orar :09,00-11,00. Persoanele interesate se vor înscrie  la numărul de telefon: 0257-270352.

Cei interesaţi în cumpărarea bunului sunt invitaţi să prezinte, până cel mai târziu în data de  20.10.2016, ora 09:00, într-un plic închis,următoarele: oferta de cumpărare, dovada plăţii garanției de participare , reprezentând 5% din preţul de pornire a licitaţiei, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate, dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.